#NGWA IRISH TOUR

Only 12 days to go until the #NGWA tour kicks off at the Olympia Theatre.